Priser & info

Timepriser

Køre og arbejdstid mellem 07.00 til 16.00 - pr. time 525,-
Køre og arbejdstid bestilt til efter kl. 16.00 - pr. time 750,-

Dog minimum 3 timer plus køretid og km

Gælder også lørdag, søndag og helligdage

Kørsel ALTID max 120 km à 4,50,- ( på Sjælland )

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for LT Portservice Aps

(i det følgende LT Portservice)

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra LT Portservice, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

3. Betaling

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Betaler køber senere end aftalt, er LT Portservice  berettiget til at oppebære morarenter fra forfaldsdagen,
og morarenten er aftalt til 1,5% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo.

Såfremt det er påkrævet for LT Portservice at udsende rykkerskrivelser, vil disse blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 med tillæg af moms pr. rykker.

4. Ejendomsforbehold

Leverede genstande forbliver LT Portservice's ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

5. Levering og leveringstid

Levering sker på købers adresse

Leveringstider angivet i ordrebekræftelse og/eller tilbud er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor LT Portservice er kommet i besiddelse af samtlige oplysninger, til brug for LT Portservice´s opfyldelse af leverancen.

Leveringstiden er fastsat med forbehold af forsinkelse som følge af strejke, lockout, krig, ildsvåde, driftsstandsninger, transporthindringer, mangler ved eller forsinkelse fra andre leverandører eller andre årsager uden for LT Portservice's kontrol, uanset om disse indtræder hos LT Portservice eller hos LT Portservice's leverandører eller andre, der medvirker ved leverancen. Leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage.

Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

Leveringsomkostningerne er medregnet i alle tilbud, salg og leverancer fra LT Portservice, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

6. Bestilling

Aftale mellem køber og LT Dør og Portservice anses først for indgået, når LT Portservice har fremsendt ordrebekræftelse. En købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal foreligge skriftligt og være LT Portservice i hænde senest dagen efter at ordrebekræftelsen modtages af køber.

7. Returret

Varer leveret af LT Portservice tages som udgangspunkt ikke retur.

Såfremt der foreligger en forudgående skriftligt aftale, kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage.

Såfremt der sker annullering af ordre eller såfremt LT Portservice vælger at modtage varer retur, beregner LT Portservice sig et gebyr på 10% af fakturabeløbet excl. moms for de annullerede / returnerede varer.

Ordre på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur.

8. Informationer

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og i øvrigt andet salgsmateriale, og der kan ikke gøres krav gældende mod LT Portservice, i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer.

9. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres rettigheder af immateriel karakter, og købers handlinger i strid med disse rettigheder er LT Portservice uden ansvar for.

10. Reklamation

Ved modtagelsen af enhver form for leverance fra LT Portservice er køber forpligtet til, uden ugrundet ophold og senest indenfor de første 10 hverdage, at undersøge denne.

Reklamationer efter dette tidspunkt og reklamationer som følge af forhold, der kunne være konstateret inden 10 hverdage,
kan ikke fremsættes.

Købelovens regler for reklamationsfrist gælder i øvrigt i enhver henseende.

Der gives 1 års garanti på døre eller porte leveret og monteret af LT Portservice dog ikke på sliddele.

11. Mangler

Eftersom LT Portservice hovedsageligt videreforhandler produkter leveret af andre producenter og underleverandører,
kan LT Portservice aldrig overfor køber blive erstatningsansvarlig, for påståede mangler ved produkterne.

Når betaling er sket overdrager LT Portservice rettigheder i anledning af mangler over for producenten og underleverandøren til køber.

Der leveres som udgangspunkt ikke varer på prøve, uden at der er indgået særlig skriftlig aftale herom.

12. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav mod LT Portservice kan aldrig overstige fakturabeløbet, for den solgte genstand, hvoraf erstatningskravet udspringer. LT Portservice hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og LT Portservice er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

Udover ovenstående er LT Portservice ansvarsfri, såfremt følgende nedennævnte forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

  1. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, herunder brand, krig, mobilisering eller lignende,
  2. beslaglæggelse,
  3. valutarestriktioner,
  4. oprør og uroligheder,
  5. mangel på transportmiddel,
  6. almindelig vareknaphed,
  7. restriktioner af drivkraft samt                        
  8. mangler eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort LT Portservice´s opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden købsaftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed for LT Portservice, såfremt den pågældende omstændigheds indflydelse på aftalens opfyldelse, ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Produktansvar

LT Portservice er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovens regler herom.

For tingskade er LT Portservice alene ansvarlig, såfremt det kan påvises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af LT Portservice , eller andre som er underlagt LT Portservice´s ledelse.

Ansvaret for erhvervstingsskade er begrænset til maksimalt kr. 5.000.000,00. LT Portservice kan aldrig blive gjort ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden form for indirekte tab. I det omfang LT Portservice overfor 3. mand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælger i det foregående har begrænset sit ansvar.

14. Transport af rettigheder og pligter

LT Portservice er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold aftalen til 3. mand.

15. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem LT Portservice og køber skal afgøres efter dansk ret med Retten i Roskilde eller Sø- og Handelsretten
som værneting, uanset om sagen anlægges af LT Dør og Portservice eller af køber.

 

Få et skræddersyet og uforpligtende tilbud

Udfyld denne formular, for at modtage et opkald fra os, hvor vi kan aftale et tilbud, som passer præcis til dine behov.

Ved henvendelse accepterer jeg, at LT Portservice ApS må kontakte mig telefonisk og over SMS. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Indlæser kort..

Vi bruger cookies for at forbedre dit besøg på vores hjemmeside. Læs mere

Accepter